ฝึกสุนัข โทร 0870062828

การให้บริการฝากเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร

ฝากสุนัข

การให้บริการฝากเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร

Home / การฝึกสุนัข

ฝากสุนัข

ปัจจุบันรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยการแข่งขัน

มีความเร่งรีบและความเครียดเกิดขึ้นเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ลดน้อยลง การเลี้ยงสุนัขจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด และความเหงาลงได้ โดยประเทศไทยมีการเปิดกว้างการเลี้ยงสุนัข สามารถเลี้ยงไดํในคนทุกฐานะ เกือบทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงสุนัขไว้โดยการเลี้ยงสุนัขนั้นมีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน บางคนเลี้ยงไว้เพื่อเฝัาบ้าน แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นการเลี้ยงสุนัขเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว เพราะเป็นทั้งเพื่อนเล่น สร้างความเพลิดเพลินคลายเหงาและสามารถรักษาสุขภาพจิตทางอ้อมให้กับเจ้าของได้อีกด้วย

          ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ สุนัขจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวนมากขึ้น เห็นได้จากการดูแล เอาใจใส่ที่เพิ่มขึ้น มีความสำคัญมากขึ้น ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความต้องการในสินค้าและบริการที่เกี่ยวสับสัตว์เลี้ยง จากความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง จึงเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ โดยดูได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวสับสัตว์เลี้ยง และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

       ธุรกิจโรงแรมสุนัขในต่างประเทศได้รับความนิยมมาก เช่น อเมริกา ญี่ปุนโดยรูปแบบ ของโรงแรมสุนัขนั้นแตกต่างกับการฝากเลี้ยงสุนัขแบบธรรมดาอย่างสิ้นเชิง เพราะการออกแบบห้องพักของสุนัขไม่ใช่เพียงการขังกรง แต่มีสักษณะแบ่งแยกเป็นห้องชัดเจน นอกจากเน้น ด้านความเหมาะสมและสะดวกสบายแก่สุนัขแล้ว ยังเน้นความหรูหราหลายระด้บให้เจ้าของสามารถเลือกรูปแบบของห้องได้ ภายในห้องพักประกอบด้วย ที่นอน โซฟา โทรทัศน์ กล้องที่เจ้าของสามารถมองเห็นสุนัขและโทรหาได้ตลอดเวลา ข้อดีคือ สุนัขไม่รู้สึกเครียด ปลอดภัยจากสัตว์อื่น และทำให้เจ้าของรู้สึกสบายใจเมื่อตนเองไม่อยู่ได้ นอกจากนั้นยังมีบริการสำหรับสุนัขที่แตกต่างจากเดิม คือ

ใช้อ่างจากุซซี่เพื่อใช้แรงด้นนํ้าในระดับที่พอเหมาะ นวดกระตุ้นให้เกิด การผ่อนคลาย บริการทาเล็บ และมีผลิตภัณฑ์บำรุงขนและผิวหนังสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ

เป็นการออกกำสังกายที่สุนัขได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน และใช้สำหรับ วารีบำบัดที่เหมาะกับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อได้

ที่มีทั้งภายนอกและภายในอาคารโดยมีอุปกรณ์ต่างๆที่ออกแบบเพื่อให้สุนัขได้เล่นและฝึกทักษะ นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุนัขตัวอื่นด้วย

โดยจะให้บริการสำหรับสุนัขที่เข้าพักที่โรงแรม สามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคข้อักเสบ และลดอาการก้าวร้าวของสุนัขได้

โดยการประเมินความต้องการของสุนัขเป็นรายตัว ในด้านอายุ นํ้าหนัก ตามความเหมาะสม สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารสำเร็จรูปทั่วไปได้ เช่นโรคไต

          ถึงแม้รูปแบบตังกล่าวจะมีหลายหลายในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยการฝากเลี้ยงสุนัข แบบโรงแรมสุนัขข้างต้นมีอยู่น้อยมาก

          ในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสุนัข มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการดำเนินชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่และมาอาศัยอยู่คอนโด

          จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2553) ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตันมา สัดส่วนของคนที่พักอาศัยห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมมีมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเลือกอยู่อาศัยในสถานที่ใกล้ที่ทำงาน ซึ่งเลี้ยงสุนัขไว้เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ทำให้มองเห็นแนวทางการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขในคอนโดหรือการเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่จำกัด การเปิดธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับสุนัขนั้น โดยเฉพาะโรงแรมสุนัขที่ไม่ใช่เพียงแค่การขังกรงแบบสม้ยก่อน แต่มีการสร้างเป็นห้องและสัดส่วนที่ชัดเจน โดยมีกิจกรรมอย่างอื่นให้บริการร่วมด้วย คือการ อาบนํ้าตัดขนสุนัข การทำสปาสุนัขเพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายการให้สุนัข อาบนํ้าตัดขนสุนัข การทำสปาสุนัขเพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายการให้สุนัข ออกกำลังกายโดยการว่ายนํ้า และมีสนามหญ้าให้สุนัขวิ่งเล่นซึ่งหายากในเขตกรุงเทพมหานคร

          ธุรกิจการฝาก เลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานครแบบขังกรงมีจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลสัตว์ คลินิก การฝากเลี้ยง แบบบ้านผู้อยู่อาศัย ซึ่งไม่มีบริการเสริมหรือกิจกรรมอื่นๆให้กับสุนัข ยังไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของเจ้าของสุนัขได้ โดยโรงแรมสุนัข(แบบไม่ขังกรง)ที่มีมาตรฐานและให้บริการ แบบครบวงจรยังเป็นกระแสใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและยังมีที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

          นอกจากนั้นธุรกิจฝากเลี้ยงสุนัข คือธุรกิจบริการที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุนัขอย่างใกล้ชิดและมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ให้บริการเอง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ให้บริการที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ (วชิรพล สินธวถาวร, 2556) ด้งนั้น การทราบความต้องการ ของลูกค้าในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จึงเป็นสิ่งสำศัญในการทำธุรกิจบริการ ให้ประสบความสำเร็จ

ฝึกสุนัข

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

ฝากสุนัข

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

Home / การฝึกสุนัข

ฝากสุนัข

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง คือ การนำสัตว์เลี้ยงไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการให้บริการมีตั้งแต่การให้สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในกรงธรรมดา ไปจนถึงมีห้องพักส่วนตัวเหมือนโรงแรมของคน คอยให้อาหาร พาเดินเล่น ทำความสะอาด รวมถึงบริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการ เช่น การพาออกกำลังกาย อาบน้ำ ตัดขน ทำสปา ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะประสบความสำเร็จได้จากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ความเหมาะสมของสถานที่ ระบบการจัดการที่ดี ความเพียงพอของพื้นที่ต่อสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ทั้งนี้ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีความถนัดในการดูแลสัตว์เลี้ยง

American Boarding Kennel Association (ABKA) หรือ สมาคมเกียวกับ สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงของประเทศอเมริกาและแคนนาดา ได้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ รับฝากสัตว์เลี้ยงไว้ ดังนี้

เป็นธุรกิจบริการสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยง และการ ให้บริการพิเศษอื่นๆ เซ่น การขนส่งสัตว์เลี้ยง การตัดขน การฝึกสัตว์เลี้ยง และการขายพันธุสัตว์เลี้ยง ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มสุนัขและแมวทั่วๆ ไปที่มุ่งเน้นการผลิตลูกสุนัข ลูกแมวหรือการฝึกสัตว์เลี้ยง และยังแตกต่างกับโรงพยาบาลหรือคลินิกสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้ดูแลสัตว์ป่วยอย่างเดียว ซึ่งกลุ่มสัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาฝากที่สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงนั้นมักเป็นสุนัขและแมว

สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงต้องถูกออกแบบมา เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหลุดออกไปภายนอกรั้วและประตูต้องมีสภาพดี และถ้าหากสัตว์เลี้ยงที่รับฝากเป็นแมวก็ควรจะอยู่ในสถานที่เลี้ยงแบบระบบปิด

บริเวณพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงอยู่นั้น ไม่ควรมีของมีคม สารเคมี อันตราย หรือสิ่งของต่างๆ ที่สัตว์เลี้ยงสามารถกลืนเข้าไปได้ ในส่วนของบริเวณที่นอนของสัตว์เลี้ยง นั้นก็ควรมีที่กั้นระหว่างสัตว์แต่ละตัวเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการถูกรบกวนจากเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวอื่น บริเวณพื้นที่ออกกำลังกายก็ควรเป็นพื้นที่ไม่ลื่นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและควรมีที่กั้นระหว่างแต่ละพื้นที่ด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ในการดับไฟ ผู้ให้บริการควรมีเตรียมพร้อมไว้เสมอ

การดูแลที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญในการรับฝากสัตว์เลี้ยง ผู้ให้บริการต้องมีการสังเกตและตรวจเช็คสัตว์เลี้ยงระหว่างวัน ซึ่งคนที่จะสามารถสังเกตอาการ ผิดปกติของสัตว์ได้นั้น ต้องผ่านการถูกฝึกและต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการสังเกตอีกด้วย

สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงควรปราศจากฝน การ สะสมของอุจจาระ กลิ่นเหม็น ปรสิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน เห็บ หมัด และควรมีตารางการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่สมํ่าเสมอและเข้มงวด

การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงทั่วไปควรมีดังนี้

 • น้ำสะอาด สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวควรมีภาชนะใส่น้ำสะอาดแยกเป็นของตัวเอง
 • อาหาร ตารางการให้อาหารและชนิดของอาหารของแต่ละสถานที่ให้บริการนั้น แตกต่างกัน บางที่ให้อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แต่ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะอนุญาตให้เจ้าของ นำอาหารของสัตว์เลี้ยงมาเองไต้
 • ภูมิคุ้มกัน สุนัขที่จะนำมาฝากไว้กับสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงนั้น จะต้องผ่านการทำวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคไวรัสตับอักเสบ โรคฉี่หนู โรคไข้หวัดในสุนัข โรคลำไส้อักเสบในสุนัข ส่วนแมวนั้นต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดแมว โรคจมูกและหลอดลมอักเสบ โรคหวัดแมว
 • การควบคุมปรสิต สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงควรมีระบบการจัดการปัญหา เกี่ยวกับปรสิต และควรมีการตรวจหาปรสิตตามตัวสัตว์ก่อนที่จะนำสัตว์เข้าไปฝากเลี้ยง และมีการสเปรย์หรือจุ่มน้ำยาฆ่าปรสิตด้วย
 • การควบคุมอุณหภูมิ ควรมีการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่สัตว์อยู่แล้วจะรู้สึกสบายและไม่ทำให้สัตว์ป่วย
 • พื้นที่ออกกำลังกายควรมีหลังคาเพื่อช่วยป้องกันฝน ลม หรือแดด
 • การระบายอากาศ การระบายอากาศที่ดีนั้นจะช่วยลดการแพร่กระจาย ของแบคทีเรียและไวรัสที่ติดต่อทางอากาศได้
 • แสง แสงสว่างควรอยู่ในระดับที่สัตว์รู้สึกสบายระหว่างวัน

สัตว์ทุกชนิดต้องการพื้นที่ออกกำลังกาย แต่สัตว์ต่างชนิด กันก็ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายต่างกัน เช่น

 • สุนัข พื้นที่ออกกำลังกายของสุนัขควรมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อที่จะให้สุนัขวิ่งได้อย่างเต็มกำลัง
 • แมว เป็นสัตว์ที่ออกกำลังกายโดยการยืดและแมวก็เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่ รวมกันเป็นฝูงอย่างเซ่นสุนัข ดังนั้น แมวจึงไม่ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายแบบส่วนตัว แต่แมวจะพึง พอใจเมื่อได้อยู่ในห้องที่เป็นพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้แมวได้มีการยืดเส้นยืดสายและเดินเล่นไปมาได้ และต้องมีการวางกระบะทรายที่สะอาดไว้ให้ด้วย
 • บริการสนามหญ้าสำหรับวิ่งเล่นและออกกำลังกาย
 • บริการสระว่ายน่าสำหรับออกกำลังกาย
 • บริการอาบนํ้า ตกแต่งขนและสปา
 • บริการฝึกสัตว์เลี้ยง
 • จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
ขั้นตอนการให้บริการควรให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • พนักงาน งานดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นงานที่ยากและต้องการความเอาใจใส่ในระหว่างการทำงาน พนักงานควรแสดงถึงความเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง ไม่มีการจับบังคับหรือทำร้าย สัตว์เลี้ยง
 • ลักษณะของสถานที่ให้บริการ สิ่งของต่างๆ ควรอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการดูแลรักษาอย่างดี
 • ค่าบริการ ควรมีแผ่นป้ายแจ้งอัตราค่าบริการที่ซัดเจน และควรอธิบายให้ ผู้ใช้บริการนั้นเข้าใจถึงวิธีการคิดค่าบริการดังกล่าวด้วย
 • การทำสัญญารับฝากเลี้ยง ควรมีการทำข้อตกลงในการรับฝากเลี้ยง ซึ่งข้อตกลงนั้น ต้องมีการระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอย่างซัดเจน ซึ่งการทำ ข้อตกลงนั้นเป็นการป้องกันทั้งผู้ให้และผู้ใข้บริการจากการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
 • เวลาทำการ วันและเวลาทำการควรมีบ่งบอกไวให้เห็นซัดเจน

โดยทั่วไปบริการรับฝากเลี้ยง นอกจากให้บริการด้านห้องพักและ การดูแลเรื่องอาหารและการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีการให้พนักงานพาวิ่งเล่นในสนามหญ้า มีแม่บ้านดูแลความสะอาด ในระหว่างวันก็จะมีการเช็คลูสุฃภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยง มีของเล่น มีเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เครื่องดักยุง เครื่องดูดอากาศ มีระบบควบคุมการแพร่ของเห็บ หมัด และ มีการถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงส่งให้เจ้าของดูแล้วนั้น บางผู้ให้บริการก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้เจ้าของ สามารถติดตามสัตว์เลี้ยงไค้สะดวกมากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

ฝึกสุนัข

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ