ฝึกสุนัข ฝากสุนัข กับชมรมฝึกสุนัขตำรวจ T.0870062828

มาตรฐานการ ฝึกสุนัข ตำรวจ K9

การฝึกสุนัขตำรวจ K9 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยสุนัขตำรวจ K9 สามารถช่วยตำรวจในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปราบปรามยาเสพติด และการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

Home / การฝึกสุนัข

ฝึกสุนัข ตำรวจ k9 18

การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญของครูฝึกสุนัขเป็นอย่างมาก

โดยการฝึกจะใช้วิธีการแบบเชิงบวก ไม่ใช้วิธีการลงโทษหรือทำร้ายสุนัข เพื่อให้สุนัขเกิดการเรียนรู้และเกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับครูฝึก

     การฝึกสุนัขตำรวจ K9 เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกสุนัขที่มีสายพันธุ์ ลักษณะนิสัย และสุขภาพที่เหมาะสม โดยสุนัขตำรวจ K9 ในประเทศไทย นิยมใช้สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด เนื่องจากเป็นสุนัขที่มีความฉลาด แข็งแรง อดทน และเชื่อฟังคำสั่ง

มาตรฐานการฝึกสุนัขตำรวจ K9 ของประเทศไทย กำหนดโดย สำนักงานตำรวจ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลักๆ ดังนี้

     ฝึกสุนัขให้สามารถค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่างๆ เช่น ค้นหาผู้สูญหาย ค้นหาผู้ติดอยู่ในซากอาคารหรือรถยนต์ ค้นหาผู้ประสบภัยในเหตุเพลิงไหม้หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

สาขาการรักษาความปลอดภัย

 • การตรวจค้นบุคคล
 • การตรวจค้นยานพาหนะ
 • การตรวจค้นสถานที่

     การฝึกค้นหาและกู้ภัย ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้สามารถค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่างๆ เช่น ค้นหาผู้สูญหาย ค้นหาผู้ติดอยู่ในซากอาคารหรือรถยนต์ ค้นหาผู้ประสบภัยในเหตุเพลิงไหม้หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

     การฝึกค้นหาและกู้ภัย ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้สามารถจำกลิ่นของผู้ประสบภัยได้ โดยครูฝึกจะนำเสื้อผ้าหรือสิ่งของของผู้ประสบภัยไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆ จากนั้นครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ค้นหาเสื้อผ้าหรือสิ่งของเหล่านั้น

     เมื่อสุนัขสามารถค้นหาเสื้อผ้าหรือสิ่งของของผู้ประสบภัยได้ ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ค้นหาผู้ประสบภัยจริง โดยครูฝึกจะซ่อนผู้ประสบภัยไว้ในสถานที่ต่างๆ จากนั้นครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ค้นหาผู้ประสบภัยเหล่านั้น

หากคุณต้องการให้สุนัขของคุณได้รับการฝึกอบรมเฉพาะ เช่น การฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย ชมรมฝึกสุนัขตำรวจอาจสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้

สาขาการสืบสวนสอบสวน

 • ค้นหาวัตถุระเบิด
 • ค้นหายาเสพติด
 • ค้นหาบุคคล
 • ค้นหาศพ

     การฝึกปราบปรามยาเสพติด ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้สามารถตรวจหายาเสพติดในสิ่งของต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง รถยนต์ อาคาร หรือบริเวณสถานที่ต่างๆ

     การฝึกปราบปรามยาเสพติด ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้สามารถจำกลิ่นของยาเสพติดได้ โดยครูฝึกจะนำยาเสพติดไปวางไว้ในสิ่งของต่างๆ จากนั้นครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ตรวจหายาเสพติดเหล่านั้น

     เมื่อสุนัขสามารถตรวจหายาเสพติดได้ ครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ตรวจหายาเสพติดจริง โดยครูฝึกจะซ่อนยาเสพติดไว้ในสิ่งของต่างๆ จากนั้นครูฝึกจะฝึกสุนัขให้ตรวจหายาเสพติดเหล่านั้น

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยสุนัขตำรวจ K9 สามารถช่วยตำรวจในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปราบปรามยาเสพติด และการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกสุนัขตำรวจ K9

หลักสูตรการฝึกสุนัขตำรวจ K9 ในประเทศไทย ประกอบด้วยการฝึกพื้นฐานและการฝึกเฉพาะทาง การฝึกพื้นฐาน ได้แก่

 • การฝึกระเบียบวินัย (Discipline) ฝึกให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งต่างๆ เช่น นั่ง นอน หมอบ คอย เดินตาม
 • การฝึกการเข้าหาผู้คน (Approach) ฝึกให้สุนัขเข้าหาผู้คนอย่างปลอดภัย
 • การฝึกการกัด (Bite) ฝึกให้สุนัขกัดผู้ต้องสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการค้นหาและช่วยเหลือ

 • การฝึกค้นหาผู้สูญหาย (Missing Person Search)
 • การฝึกค้นหาผู้ประสบภัย (Disaster Search)
 • การฝึกค้นหายาเสพติด (Narcotics Detection)

ประเภทการลาดตระเวนและปราบปราม

 • การฝึกการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ (Patrol)
 • การฝึกการค้นหาและจับกุมผู้ต้องสงสัย (Apprehension)
 • การฝึกปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations)

การฝึกสุนัขตำรวจ K9 นั้น ใช้เวลาประมาณโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี

    วิธีการฝึกสุนัข วิธีการฝึกสุนัขตำรวจ K9 โดยทั่วไปจะใช้วิธีการแบบเชิงบวก โดยใช้รางวัล เช่น ขนมหรือของเล่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สุนัขทำตามคำสั่ง

    การสร้างความคุ้นเคย ครูฝึกต้องสร้างความคุ้นเคยกับสุนัขก่อนเริ่มฝึก โดยให้สุนัขได้ทำความรู้จักกับสถานที่ฝึก อุปกรณ์ฝึก และครูฝึก

ช่วงหลัก ช่วงพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ ดังนี้

 • เป็นการปูพื้นฐานให้กับสุนัข โดยฝึกให้สุนัขสามารถเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐานต่างๆ เช่น นั่ง ยืน หมอบ คอย เดินตาม ฯลฯ
 • เป็นการเริ่มฝึกทักษะเฉพาะทาง เช่น การค้นหาวัตถุระเบิด ยาเสพติด บุคคล หรือศพ

เมื่อสุนัขสามารถเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐานได้แล้ว ครูฝึกจะเริ่มฝึกสุนัขให้ปฏิบัติภารกิจตามประเภทที่เลือกไว้ เช่น ฝึกค้นหาและกู้ภัย ฝึกปราบปรามยาเสพติด

 

 • เป็นการฝึกให้สุนัขสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ช่วงเฉพาะทาง

   ฝึกสุนัขให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามประเภทที่เลือกไว้ เช่น ฝึกค้นหาและกู้ภัย ฝึกปราบปรามยาเสพติด และการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญของครูฝึกสุนัขเป็นอย่างมาก โดยการฝึกจะใช้วิธีการแบบเชิงบวก ไม่ใช้วิธีการลงโทษหรือทำร้ายสุนัข เพื่อให้สุนัขเกิดการเรียนรู้และเกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับครูฝึก

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ประเภทค้นหาและกู้ภัย โดยทั่วไปจะฝึกสุนัขให้สามารถค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่างๆ เช่น ค้นหาผู้สูญหาย ค้นหาผู้ติดอยู่ในซากอาคารหรือรถยนต์ ค้นหาผู้ประสบภัยในเหตุเพลิงไหม้หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

    การฝึกจะเริ่มจากการสอนให้สุนัขเรียนรู้กลิ่นเฉพาะตัวของมนุษย์ จากนั้นจึงฝึกให้สุนัขค้นหาผู้ประสบภัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคาร พื้นที่รกร้าง พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ประเภทปราบปรามยาเสพติด โดยทั่วไปจะฝึกสุนัขให้สามารถตรวจหายาเสพติดในสิ่งของต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง รถยนต์ อาคาร หรือบริเวณสถานที่ต่างๆ

    การฝึกจะเริ่มจากการสอนให้สุนัขเรียนรู้กลิ่นของยาเสพติด จากนั้นจึงฝึกให้สุนัขตรวจหายาเสพติดในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคาร พื้นที่รกร้าง บริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก แต่หากฝึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม สุนัขตำรวจ K9 ก็จะกลายเป็นคู่หูที่มีประสิทธิภาพของตำรวจในการปฏิบัติงานต่างๆ

แนวทางการฝึกสุนัขตำรวจ K9

การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ในประเทศไทย เน้นการใช้วิธีการฝึกแบบบวก (Positive Reinforcement) โดยใช้การให้รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้สุนัขเรียนรู้และจดจำคำสั่งต่างๆ การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ต้องมีครูฝึกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้สุนัขได้รับการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สุนัขที่เหมาะสำหรับการฝึกเป็นสุนัขตำรวจ K9 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีประสาทสัมผัสที่ดี เช่น เยอรมันเชพเพิร์ด โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
 2. เป็นสุนัขเพศผู้ อายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

  สุขภาพของสุนัข สุนัขตำรวจ K9 ควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว และได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนด

 4. มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม
 5. มีอารมณ์มั่นคง ไม่ก้าวร้าวหรือขี้กลัว ลักษณะนิสัยของสุนัข สุนัขตำรวจ K9 ควรมีนิสัยร่าเริง ชอบเล่น ชอบออกกำลังกาย และมีความอยากรู้อยากเห็น

 6. มีสัญชาตญาณการค้นหาและช่วยเหลือหรือลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ที่ดี

อุปกรณ์การฝึกสุนัข อุปกรณ์การฝึกสุนัขตำรวจ K9 ประกอบด้วย

 • สายจูง ใช้สำหรับควบคุมสุนัข
 • ปลอกคอ ใช้สำหรับระบุตัวตนของสุนัข
 • ขนมหรือของเล่น ใช้เป็นรางวัลสำหรับสุนัขเมื่อทำตามคำสั่ง
 • อุปกรณ์กระตุ้นประสาท ใช้กระตุ้นประสาทของสุนัข เช่น อุปกรณ์ปล่อยเสียงหรืออุปกรณ์ปล่อยกลิ่น
ฝึกสุนัข ตำรวจ k9 7 - มาตรฐาน การฝึกสุนัข ตำรวจ K9

    การฝึกสุนัขตำรวจ K9 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยสุนัขตำรวจ K9 สามารถช่วยตำรวจในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปราบปรามยาเสพติด และการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

หากสุนัขของคุณต้องการฝึกสุนัข สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ link ด้านล่าง
ฝึกสุนัข

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

พบวิธีฝึกสุนัข กับบทความยอดนิยิม

ฝึกสุนัข ที่ไหนดี

ฝึกสุนัข ที่ไหนดี

การหาสถานที่ ฝึกสุนัข ที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สายพันธุ์ของสุนัข อายุ พฤติกรรม ปัญหาที่ต้องการแก้ไข งบประมาณ และสถานที่ตั้งของคุณ

อ่านต่อ »
สุนัข

สุนัข

สุนัขหรือที่เรียกว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อและเป็นสมาชิกของวงศ์ตระกูล Canidae

อ่านต่อ »
ฝึกสุนัขให้น่ารัก

ฝึกสุนัข ให้น่ารัก

การ ฝึกสุนัข ให้น่ารัก ช่วยให้น้องสุนัขมีความสุข กระฉับกระเฉง และฉลาด นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสุนัขของคุณ

อ่านต่อ »
ชมรมฝึกสุนัข ตำรวจ k9

มารู้จัก ชมรมฝึกสุนัข ตำรวจ k9

ชมรมฝึกสุนัข ตำรวจ k9 เป็นชมรมฝึกสุนัขตำรวจที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่รักสุนัขและสนใจในการฝึกสุนัขตำรวจ ชมรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกสุนัขตำรวจในประเทศไทย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกสุนัขตำรวจ การออกหน่วยฝึกสาธิต การแข่งขันสุนัขตำรวจ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัขตำรวจ เป็นต้น

อ่านต่อ »
ฝากสุนัข

ฝากสุนัข กับชมรมฝึกสุนัขตำรวจ

การฝากสุนัขกับชมรมฝึกสุนัขตำรวจเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณไม่สามารถดูแลสุนัขของคุณได้ชั่วคราว บริการนี้มักจะมีค่าใช้จ่าย แต่สามารถเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการให้สุนัขของคุณได้รับการดูแลอย่างดีในขณะที่คุณไม่อยู่

อ่านต่อ »
สุนัขดุ

วิธีเลี้ยง สุนัขดุ

สุนัขดุเป็นสุนัขที่มีนิสัยก้าวร้าว อาจเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง การฝึกฝนที่ไม่ดี หรือพันธุกรรมของสุนัขเอง สุนัขดุอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ ดังนั้นจึงควรมีวิธีการเลี้ยงสุนัขดุอย่างถูกวิธี เพื่อให้สุนัขมีพฤติกรรมที่เชื่องและปลอดภัย

อ่านต่อ »