1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย
  2. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
  3. จัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าและนํ้าสะอาดไว้
  4. ฉีดวัคซีน
อาหารสุนัข6