แร่ธาตุเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่สำคัญในร่างกายมากมาย เช่น เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน เนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยในขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างของเลือด ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน

แร่ธาตุสามารถแบ่งได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

  1. แร่ธาตุมหภาค (Macro elements) พบในเนื้อเยื่อของสัตว์ในระดับมากกว่า 110 ppm. ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอไรด์ โปตัสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์
  2. แร่ธาตุจุลภาค (Micro elements) พบในเนื้อเยื่อของสัตว์ในระดับ ต่ำกว่า 100 ppm. ประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส โคบอล์ท ไอโอดีน ซีลีเนี่ยม โมลิบดีนัม ฟลูโอไรด์