แร่ธาตุเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่สำคัญในร่างกายมากมาย เช่น เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน เนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยในขบวนการเมตาบอลิ ซึมของร่างกาย ช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างของเลือด ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบที่t?าคัญของเอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน 

แร่ธาตุในอาหารสุนัข

 

Mineral Deficiencies, Excesses, and Major Dietary Sources

MINERAL

DEFICIENCY

EXCESS

SOURCES

Calcium

Rcikets, osteomalacia, nutritional secondary hyperparathyroidism

Impaired skeletal development, contributes to other mineral deficiencies

Fish liver oils, milk, liver, egg yolk

Phosphorus

Some as calcium deficiencies

Causes calcium deficiencies

Meat, poultry, fish

Magnesium

Soft- tissue calcification, enlargement of long bone Mletaphysis

Dietaiy excess unlikely, absorption is regulated according to needs

Soybean, corn, cereal grains, bone meals

Sulfur

Not reported

Not reported

Meat, poultry, fish

Iron

Hypochromic microcytic, anemia

Dietaiy excess unlikely, absorption is regulated according to needs

Organ meats

Copper

Hypochromic microcytic, anemia, impaired skeletal growth

Inherited disorder of copper metabolism causes liver diseases

Organ meats

Zinc

Dermatoses, hair depigmenta tion, growth retardation, reproductive failure

Causes calcium and copper deficiencies

Beef liver, dark poultry meat, milk, egg yolk, legumes

Manganese

Dietary deficiency unlikely, impaired skeletal growth, reproductive failure

Dietary excess unlikely

Meat, poultry, fish

Iodine

Dietary deficiency unlikely, goiter, growth retardation, reproductive failure

Dietaiy excess unlikely, goiter

Fish, beef, liver

Selenium

Dietary deficiency unlikely, skeletal and cardiac myopathies

Dietaiy excess unlikely, necrotizing myocarditis, toxic hepatitis and nephritis

Grains, meat, poultry

Cobalt

Dietary deficiency unlikely, vitamin B12 deficiency, anemia

Not reported

Fish, daily products

    แร่ธาตุสามารถแบ่งได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ

  1. แร่ธาตุมหภาค (Macro elements) พบในเนื้อเยื่อของสัตว์ในระดับ มากกว่า 100 ppm. ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอไรด้ โปตัสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์
  2. แร่ธาตุจุลภาค (Micro elements) พบในเนื้อเยื่อของสัตว์ในระดับ ตรกว่า 100 ppm. ประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง สังกาสี แมงกานีส โคบอลํท ไอโอดีน ซีสีณี่ยม โมลิบดีนัม ฟลูโอไรด้