ฝึกสุนัข โทร 0870062828

การให้บริการฝากเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร

การให้บริการฝากเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร

Home / การฝึกสุนัข

ฝากสุนัข

ปัจจุบันรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยการแข่งขัน

มีความเร่งรีบและความเครียดเกิดขึ้นเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ลดน้อยลง การเลี้ยงสุนัขจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด และความเหงาลงได้ โดยประเทศไทยมีการเปิดกว้างการเลี้ยงสุนัข สามารถเลี้ยงไดํในคนทุกฐานะ เกือบทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงสุนัขไว้โดยการเลี้ยงสุนัขนั้นมีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน บางคนเลี้ยงไว้เพื่อเฝัาบ้าน แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นการเลี้ยงสุนัขเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว เพราะเป็นทั้งเพื่อนเล่น สร้างความเพลิดเพลินคลายเหงาและสามารถรักษาสุขภาพจิตทางอ้อมให้กับเจ้าของได้อีกด้วย

          ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ สุนัขจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวนมากขึ้น เห็นได้จากการดูแล เอาใจใส่ที่เพิ่มขึ้น มีความสำคัญมากขึ้น ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความต้องการในสินค้าและบริการที่เกี่ยวสับสัตว์เลี้ยง จากความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง จึงเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ โดยดูได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวสับสัตว์เลี้ยง และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

       ธุรกิจโรงแรมสุนัขในต่างประเทศได้รับความนิยมมาก เช่น อเมริกา ญี่ปุนโดยรูปแบบ ของโรงแรมสุนัขนั้นแตกต่างกับการฝากเลี้ยงสุนัขแบบธรรมดาอย่างสิ้นเชิง เพราะการออกแบบห้องพักของสุนัขไม่ใช่เพียงการขังกรง แต่มีสักษณะแบ่งแยกเป็นห้องชัดเจน นอกจากเน้น ด้านความเหมาะสมและสะดวกสบายแก่สุนัขแล้ว ยังเน้นความหรูหราหลายระด้บให้เจ้าของสามารถเลือกรูปแบบของห้องได้ ภายในห้องพักประกอบด้วย ที่นอน โซฟา โทรทัศน์ กล้องที่เจ้าของสามารถมองเห็นสุนัขและโทรหาได้ตลอดเวลา ข้อดีคือ สุนัขไม่รู้สึกเครียด ปลอดภัยจากสัตว์อื่น และทำให้เจ้าของรู้สึกสบายใจเมื่อตนเองไม่อยู่ได้ นอกจากนั้นยังมีบริการสำหรับสุนัขที่แตกต่างจากเดิม คือ

ใช้อ่างจากุซซี่เพื่อใช้แรงด้นนํ้าในระดับที่พอเหมาะ นวดกระตุ้นให้เกิด การผ่อนคลาย บริการทาเล็บ และมีผลิตภัณฑ์บำรุงขนและผิวหนังสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ

เป็นการออกกำสังกายที่สุนัขได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน และใช้สำหรับ วารีบำบัดที่เหมาะกับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อได้

ที่มีทั้งภายนอกและภายในอาคารโดยมีอุปกรณ์ต่างๆที่ออกแบบเพื่อให้สุนัขได้เล่นและฝึกทักษะ นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุนัขตัวอื่นด้วย

โดยจะให้บริการสำหรับสุนัขที่เข้าพักที่โรงแรม สามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคข้อักเสบ และลดอาการก้าวร้าวของสุนัขได้

โดยการประเมินความต้องการของสุนัขเป็นรายตัว ในด้านอายุ นํ้าหนัก ตามความเหมาะสม สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารสำเร็จรูปทั่วไปได้ เช่นโรคไต

          ถึงแม้รูปแบบตังกล่าวจะมีหลายหลายในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยการฝากเลี้ยงสุนัข แบบโรงแรมสุนัขข้างต้นมีอยู่น้อยมาก

          ในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสุนัข มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการดำเนินชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่และมาอาศัยอยู่คอนโด

          จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2553) ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตันมา สัดส่วนของคนที่พักอาศัยห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมมีมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเลือกอยู่อาศัยในสถานที่ใกล้ที่ทำงาน ซึ่งเลี้ยงสุนัขไว้เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ทำให้มองเห็นแนวทางการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขในคอนโดหรือการเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่จำกัด การเปิดธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับสุนัขนั้น โดยเฉพาะโรงแรมสุนัขที่ไม่ใช่เพียงแค่การขังกรงแบบสม้ยก่อน แต่มีการสร้างเป็นห้องและสัดส่วนที่ชัดเจน โดยมีกิจกรรมอย่างอื่นให้บริการร่วมด้วย คือการ อาบนํ้าตัดขนสุนัข การทำสปาสุนัขเพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายการให้สุนัข อาบนํ้าตัดขนสุนัข การทำสปาสุนัขเพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายการให้สุนัข ออกกำลังกายโดยการว่ายนํ้า และมีสนามหญ้าให้สุนัขวิ่งเล่นซึ่งหายากในเขตกรุงเทพมหานคร

          ธุรกิจการฝาก เลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานครแบบขังกรงมีจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลสัตว์ คลินิก การฝากเลี้ยง แบบบ้านผู้อยู่อาศัย ซึ่งไม่มีบริการเสริมหรือกิจกรรมอื่นๆให้กับสุนัข ยังไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของเจ้าของสุนัขได้ โดยโรงแรมสุนัข(แบบไม่ขังกรง)ที่มีมาตรฐานและให้บริการ แบบครบวงจรยังเป็นกระแสใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและยังมีที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

          นอกจากนั้นธุรกิจฝากเลี้ยงสุนัข คือธุรกิจบริการที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุนัขอย่างใกล้ชิดและมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ให้บริการเอง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ให้บริการที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ (วชิรพล สินธวถาวร, 2556) ด้งนั้น การทราบความต้องการ ของลูกค้าในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จึงเป็นสิ่งสำศัญในการทำธุรกิจบริการ ให้ประสบความสำเร็จ

ฝึกสุนัข

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

Leave a Comment